Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Slováckého aeroklubu Kunovice, se sídlem Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČO:00557587, zapsaného ve spolkovém  rejstříku spisová značka: L 1860 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „provozovatel“), kterými se řídí vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, a to i při zakoupení poukazu k letu prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.slovackyaeroklub.cz

 

Úvod

Provozovatel zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce provozovatele (dále též jen „služby“ nebo „služba“) pro zákazníka, tj. osobu, která je držitelem vystaveného poukazu k letu a/nebo je objednatelem nebo příjemcem zvolené služby. Poukaz k letu může objednatel koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Službu může objednatel objednat pro sebe nebo pro třetí osobu.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem je spolek Slovácký aeroklub Kunovice, se sídlem Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČO:00557587, zapsaný ve spolkovém  rejstříku spisová značka: L 1860 vedené u Krajského soudu v Brně.  

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi provozovatelem a objednatelem, případně zákazníkem, ohledně zakoupení dárkového poukazu nebo poukazu k letu provozovatele    prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.slovackyaeroklub.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Při odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.  K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“.  v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. Objednatelem akceptované obchodní podmínky ve formátu PDF zasílá provozovatel objednateli s akceptací objednávky objednatele elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Ujednání smlouvy mají přednost před ujednáním těchto obchodních podmínek. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.slovackyaeroklub.cz

1.4. Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění)

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu pro využití služby provozovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1. Provozovatel (Slovácký aeroklub Kunovice) – znamená subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své vedlejší hospodářské činnosti jako podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby v rámci využití volného času zákazníka a v určeném termínu.

2.2. Objednatel – znamená:

 1. a) fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
 2. b) podnikatel – který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.3. Zákazník – osoba, které konkrétně provozovatel má podle uzavřené smlouvy službu poskytnout a která s poskytnutím služby dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem vyjádřila souhlas. Zákazník, není-li objednatelem, vyslovuje souhlas s obsahem uzavřené smlouvy a těmito obchodními podmínkami uplatněním dárkového poukazu nebo poukazu k letu při rezervací termínu poskytnutí služby.

2.5. Uzavření smlouvy – k uzavření smlouvy dojde okamžikem potvrzení objednávky dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu, v celém jejím rozsahu provozovatelem. Potvrzením objednávky se rozumí potvrzení přijetí objednávky nebo jiný písemný, ústní provozovatele); od tohoto okamžiku mezi provozovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami se rozumí souhlas objednatele učiněný  při objednávce dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu.

Je-li smlouva uzavřena ve prospěch osoby odlišné od objednatele, tj. zákazníka, ten se stává oprávněným až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud zákazník neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch zákazníka vyhradila (totéž platí, pokud zákazník souhlas odepřel).

2.6. Spotřebitelská smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje provozovatel a na druhé straně objednatel, který není podnikatelem.

2.7. Dárkový poukaz – jednoúčelový poukaz opravňující zákazníka k využití služby z nabídky služeb provozovatele dle výběru zákazníka.

2.8. Poukaz k letu (Boarding pass) – jednoúčelový poukaz opravňující zákazníka k využití konkrétní služby provozovatele.

Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu nebo poukazu k letu zákazník ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu. Platnost poukazu k letu lze prodloužit o 1 měsíc za poplatek ve výši 500,- Kč.  O prodloužení platnosti poukazu k letu je nutno uzavřít s provozovatelem dohodu telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti dárkového poukazu k letu.

 2.8. Nabízené služby – jsou provozovatelem specifikovány na webové stránce prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace objednatele/zákazníka provedené na webové stránce může objednatel/zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednal provádět objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo objednatel/zákazník rezervovat termíny poskytnutí služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může objednatel provádět objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo objednatel/zákazník rezervovat termíny poskytnutí služeb k též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo rezervování termínů poskytnutí služeb je objednatel/zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel/zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem/zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo rezervaci termínů poskytnutí služeb jsou provozovatelem považovány za správné. I v případě objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo rezervování termínů poskytnutí služeb prostřednictvím uživatelského účtu je objednatel/zákazník povinen zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob uzavření smlouvy, včetně tvorby objednávky je obsažen v čl. 5.4. Objednávka a storno objednávky.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel/zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Objednatel/zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel/zákazník svůj uživatelský účet déle, než rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek.

4. Sdělení před uzavřením smlouvy

4.1. Prodávající prostřednictvím webové rozhraní obchodu zpřístupňuje kupujícímu údaje o:

 • Nabízených dárkový poukazech a/nebo poukazech k letu opravňujících k využití služeb provozovatele umístěné na webovém rozhraní obchodu a nabízených službách provozovatele (Sekce Vyhlídkové lety a Sekce Dárkový poukaz). Době
 • Totožnosti provozovatele, adrese sídla provozovatele, adrese provozovny, telefonní číslo, e-mail a další kontaktní údaje na webovém rozhraní obchodu (Sekce kontakty).
 • Ceně dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu opravňujících k využití nabízených služeb provozovatele umístěné na webovém rozhraní obchodu Sekce Vyhlídkové lety a Sekce Dárkový poukaz a dále sekce Popis) i nákladech na dodání zboží a nákladech na úhradu ceny. Ceny jsou v internetovém obchodu provozovaném provozovatelem uváděny včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem v rámci prezentace umístěné na webovém rozhraní obchodu. Ceny   uvedené v internetovém obchodě nezahrnují náklady na úhradu ceny a dodání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu, tyto se liší podle zvolené metody úhrady ceny.
 • Způsobu dodání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu opravňujících k využití služeb provozovatele se zobrazí vždy i na webovém rozhraní obchodu při vyplnění objednávky.
 • Nákladech na dodání dárkových poukazů a/nebo poukazů dodání a náklady na úhradu ceny se zobrazí vždy i na webovém rozhraní obchodu při vyplnění objednávky. Celková cena zboží zahrnuje cenu zboží a cenu za dopravu a náklady na úhradu kupní ceny a vypočte se jejich součtem. Celková cena zboží se zobrazí vždy při řádném vyplnění objednávky. Provozovatel může požadovat po objednateli úhradu ceny před převzetím dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu v případě, že si objednatel zvolí takovou možnost při volbě způsobu úhrady dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu
 • Informace o uplatňování práv z vadného plnění a o možnosti odstoupení od smlouvy jsou dostupné i na webovém rozhraní internetového obchodu Sekce Obchodní podmínky.
 • Práva objednatele/zákazníka z vadného plnění jsou upravena obecně závaznými právními předpisy
 • Informace možnosti odstoupení od smlouvy

V případě, že je objednatel spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu opravňujících k využití služeb provozovatele.  

Provede-li objednatel rezervací konkrétního termínu poskytnutí služby před uplynutím lhůty čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu opravňujících k využití služeb provozovatele právo odstoupit od smlouvy nemá dle ust.  §1837 písm j) zák.č.  89/2012 Sb. občanský zákoník.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, je dostupný na webovém rozhraní obchodu v sekci Obchodní podmínky (dokumenty ke stažení). Přijetí odstoupení od smlouvy, prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, potvrdí provozovatel objednateli/zákazníkovi, spotřebiteli, bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od smlouvy, kterou uzavřel objednatel/zákazník jako spotřebitel, je objednatel/zákazník povinen zaslat na adresu sídla provozovatele, případně na e-mailovou adresu provozovatele, užije-li pro odstoupení od kupní smlouvy Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Adresa sídla provozovatele i e-mailová adresa prodávajícího je uvedena na webovém rozhraní obchodu v sekci Kontakt.

 • Smlouva, daňový doklad, detaily objednávky či uplatněné reklamace budou uloženy v elektronickém archivu provozovatele, přičemž objednatel/zákazník má k těmto údajům přístup ve svém uživatelském účtu.

4.2. Prodloužení doby platnosti dárkového poukazu i poukazu k letu na žádost zákazníka je zpoplatněno poplatkem ve výši 500,-Kč.

4.3. Spotřebitel může užít dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu, tj. může se obsahem dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu seznámit, ve stejné míře, jako by si dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu kupoval v kamenné provozovně.

4.4. Spotřebitel své stížnosti může uplatnit u provozovatele na kontaktních údajích uvedených na webovém rozhraní obchodu a je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu příslušný k mimosoudnímu řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

5. Předmět smlouvy

5.1. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele dodat objednateli dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu i poskytnout službu vše specifikováno v potvrzené objednávce (tj. uzavřené smlouvě) a závazek objednatele zaplatit za dodání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu provozovateli sjednanou cenu a dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu a službu za stanovených podmínek využít.

5.2. Objednatel si může objednat dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu, z aktuální nabídky provozovatele uvedené na webové internetových stránkách provozovatele za cenu platnou v době doručení objednávky objednatele provozovateli. Zákazník při využití dárkového poukazu si může zvolit službu z aktuální nabídky provozovatele uvedené na webových stránkách provozovatele za cenu platnou v době využití dárkového poukazu.  

5.3. Zákazník s poukazem k letu je oprávněn si bez uvedení důvodu vybrat jinou službu z nabídky, která odpovídá původní ceně zakoupené služby. Změnu služby je možno provést nejpozději v okamžik rezervace, vždy pouze   v rámci doby platnosti poukazu k letu.

5.4 Objednávka a storno objednávky

5.4.1. Objednávku dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu lze učinit prostřednictvím internetových stránek provozovatele služeb. Pro objednání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

 Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o:

 • objednávaném dárkovém poukazu a/nebo poukazu k letu (objednávaný dárkový poukazu a/nebo poukaz k letu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), zmáčknutím tlačítka „Přidat do košíku“),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 • identifikaci kupujícího, zejména jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Při užití uživatelského účtu se údaje o identifikaci kupujícího vyplní automaticky.
 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 • Po provedení kontroly kupující prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončí. Před stiskem tlačítka Objednat s povinností platby“ kupující musí ještě potvrdit seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko - „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.

5.4.2. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude dodání dárkového a/nebo poukazu k letu a poskytnutí služby za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených.

5.4.3. Fakturační adresou objednatele se rozumí adresa objednatele uvedená objednatelem.

5.4.4. Doručovací adresou se rozumí e – mailová adresa objednatele, pokud má být zásilka odeslána na adresu příjemce, je nutné e-mailem adresu příjemce v objednávce výslovně uvést (v adrese pro doručení s uvedením skutečnosti, že se jedná o adresu příjemce dárkového poukazu a /nebo poukazu k letu). Pokud odlišná adresa příjemce dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu nebude vyplněna, bude zásilka odeslána na adresu objednatele.

5.4.5. Ještě neexpedovanou objednávku poukazu k letu lze stornovat emailem zaslaným na zazitky@slovackyaeroklub.cz. Storno musí obsahovat číslo objednávky. Číslo objednávky je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdrží objednatel na objednatelem uvedený e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

5.6. Vyřízení objednávky  

5.6.1. Provozovatel doručí objednateli nebo objednatelem označenému příjemci dárkového poukazu/nebo poukazu k letu, v jehož prospěch je smlouva sjednána dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu na e-mailovou adresu označenou objednatelem v objednávkovém formuláři.

5.6.2. Za vyřízení objednávky provozovatelem a zahájením plnění služby provozovatele se rozumí potvrzení objednávky provozovatelem. Součástí potvrzení objednávky průvodní dopis (letenka), tyto obchodní podmínky a podmínky ochrany osobních údajů v textové podobě (formát PDF). Průvodní dopis (letenka) obsahuje podrobné informace pro zákazníka k využití služby zejména v rezervovaném dni a čase poskytnutí služby.

6. Cena a platební podmínky

6.1. Cena služeb

6.1.1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena na webových stránkách provozovatele. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy, je vždy uvedena jako cena konečná včetně příslušné sazby DPH. Cena služby musí být vždy uhrazena před započetím instruktážní přípravy zákazníka v místě poskytnutí služby.

6.1.2. Cena může být kupujícím uhrazena převodem z účtu, on-line platbou kartou, na základě zvláštní dohody s provozovatelem v hotovosti.

6.1.2.1. Při platbě převodem z účtu musí být platba uskutečněna se správným variabilním symbolem tak, aby ke dni realizace služby byla částka doložitelně připsána na účet provozovatele. V opačném případě může provozovatel požadovat úhradu služby na místě.

6.1.2.2. Při platbě v hotovosti může být tato provedena v českých korunách nebo v eurech, přičemž provozovatel použije pro přepočtení měny denní kurz Fio banky, a.s.

6.1.2.3. Pro vystavení daňového dokladu za správnost údajů o odběrateli odpovídá objednatel.

6.2. Cena za dopravu

Za zaslání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu elektronickou poštou 0,-Kč.

6.3. Zvýšení ceny provozovatelem

.

Zvýšení ceny je zákazník povinen zaplatit provozovateli ve lhůtě, kterou provozovatel zákazníkovi písemně elektronickou poštou (e-mailem) oznámí. Pokud jednostranné zvýšení ceny služby provozovatelem přesáhne 10% ceny objednané služby, má zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní výši ceny objednané služby.

7. Plnění objednaných služeb

7.1. Doba, po kterou trvá závazek provozovatele poskytnout službu, je uvedena v dárkovému poukazu a/nebo poukazu k letu. Rezervace je nutná min měsíc před koncem platnosti. Je-li rezervován termín poskytnutí služby, trvá závazek provozovatele poskytnout službu do uplynutí doby rezervace (tj. do skočení provozu v den, na který bylo poskytnutí služby rezervováno).

7.2. Před uplynutím doby platnosti dárkového poukazu a/nebo   poukazu k letu, který byl vystaven provozovatelem, bude na žádost objednatele či příjemce služby prodloužena platnost poukazu k letu o 1 měsíc za cenu 500,- Kč.  O prodloužení platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu je nutno uzavřít s provozovatelem dohodu telefonicky nebo elektronickou poštou (e-mailem) nejpozději v poslední den platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu. U poukazů dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu, jehož platnost byla prodloužena, provozovatel služby poskytne za cenu době realizace, tj. v době kdy bude zákazníkovi služba poskytnuta.   Zákazník je povinen uhradit rozdíl mezi cenou poukazu k letu v době jeho vydání objednateli a cenou poukazu k letu v době realizace, tj. v době kdy bude zákazníkovi služba poskytnuta, a to před poskytnutím služby.

7.3. Pro vyloučení pochybností provozovatel výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem či zákazníkem není povinnost provozovatele vyměnit dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu za protihodnotu ve formě peněz.

7.4. Zákazník může požádat o změnu druhu objednané služby za jinou službu z nabídky provozovatele.  Žádost o změnu druhu objednané služby může zákazník uplatnit nejpozději při rezervaci termínu poskytnutí služby.    Druh objednané služby je změněn až poté, kdy změnu druhu objednané služby  potvrdí provozovatel.

 

7.5. Rezervace

7.5.1. Rezervace termínu využití konkrétní služby musí být sjednána s provozovatelem dostatečným předstihem, tj. nejméně 7 dnů před samotným poskytnutím služby, případně ve lhůtě delší, pokud je tak stanoveno v popisu služby (na webových stránkách nebo v letence). Rezervace může být učiněna vždy pouze zákazníkem, tj, držitelem dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu až poté, co byla uhrazena cena poskytovaných služeb. Je-li však rezervace sjednána před uplynutím 14 dnů ode dne učinění objednávky,  zákazník právo odstoupit od smlouvy po započetí s plněním služby nemá dle ust. §1837 písm j) zák.č.89/2012 Sb. když provozovatel poskytuje konkrétní službu v určeném termínu. Provozovatel má právo odmítnout rezervaci pouze v případě, že je požadovaný termín plně obsazen nebo v případě, že nebude možno službu uskutečnit z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, či technických důvodů přerušení provozu na straně letiště. Rezervace je závazná.

7.5.2. Rezervace se provádí telefonicky na kontaktním telefonu uvedeném na webové stránce. 

7.5.3. Zákazník je oprávněn v době trvání platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu nebo trvání uskutečněné rezervace služby zrušit rezervaci nebo změnit termín rezervace služby bezplatně nejpozději 1 pracovní den před sjednaným termínem poskytnutí.

7.5.4. Pokud je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě (anebo se zákazník vůbec nedostaví) bez zvlášť závažných důvodů na jeho straně, je zákazník oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti poukazu k letu, je však povinen uhradit náklady vynaložené provozovatelem v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.

7.5.5. Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, když toto má vliv na poskytnutí služby, technických důvodů nezaviněných provozovatelem), má zákazník nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu k letu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu k letu, tak nejbližší možný termín, bez jakýchkoli doplatků cenových rozdílů, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

7.5.6. Pro vyloučení pochybností provozovatel výslovně prohlašuje, že s plněním smlouvy o poskytnutí služby    vůči zákazníkovi započíná vždy nejpozději po potvrzení rezervace.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby.  Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně), jsou uvedeny v informacích v průvodním dopisu, který je součástí potvrzení objednávky. Zákazník využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

8.2. Zákazník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

8.3. Zákazník, je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s dárkovým poukazem a/nebo příslušným poukazem k letu, letenkou a všemi potřebnými doklady osvědčujícími způsobilost zákazníka k přijetí provozovatelem poskytované služby. Pokud zákazník nepředloží bez zvlášť závažných důvodů na jeho straně před poskytnutím služby dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu, letenku a/nebo doklady osvědčující způsobilost zákazníka k přijetí provozovatelem poskytované služby, a nebude-li možno držení dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu a/nebo způsobilost zákazníka k přijetí provozovatelem poskytované služby ověřit ze strany provozovatele, má provozovatel právo na úhradu ceny služby na místě před poskytnutím služby nelze-li ověřit, že zákazník je  držitelem dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu a odmítnout poskytnutí služby nelze-li ověřit způsobilost zákazníka k přijetí provozovatelem poskytované služby. Odmítne-li zákazník cenu služby na místě před poskytnutím služby uhradit, má provozovatel právo poskytnutí služby odmítnout.  

8.4. Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je zákazníkem osoba mladší 15 let a/nebo osoba, jejíž zdravotní stav doprovod vyžaduje. Objednatel je povinen zajistit souhlas zákonného zástupce zákazníka osoby mladší 18 let, je-li bez doprovodu svého zákonného zástupce.

8.5. Provozovatel se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí zákazníka a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

8.6. Zákazník odpovídá za škody, které způsobí provozovateli z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby včetně základního poučení učiněného prostřednictvím internetových stránek provozovatele.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zákazník neprokáže, že splňuje provozovatelem zveřejněné nebo v letence sdělené podmínky pro poskytnutí služby. Provozovateli vzniká nárok na náhradu provozovatelem vynaložených nákladů ve výši 50 % z ceny vybrané služby, za přistavení letadla nebo objednaného místa pro zákazníka v letadle a cena nákladů vynaložených na organizaci. V takovém případě má zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny ponížené o částku provozovatelem vynaložených nákladů.

9.2. Objednatel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu, avšak před dnem rezervace termínu, a to bez uvedení důvodu. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat provozovateli nejpozději 14 den ode dne uzavření smlouvy. Provozovatel vrátí objednateli zaplacenou cenu plnění stejným způsobem, jakým mu byla objednatelem zaplacena. Náklady vrácení peněz jdou k tíži objednatele. Odstoupení od smlouvy lze oznámit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy zveřejněného provozovatelem.

9.3. Zákazník má právo v době trvání platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu (nikoli však v době prodloužení platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu) a současně přede dnem rezervace termínu poskytnutí služby bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Využije-li zákazník svého práva, má provozovatel právo na zaplacení poměrné části ceny služby ve výši 50% ceny vybrané služby. Ode dne rezervace termínu zákazníkem, zákazník právo odstoupit od smlouvy nemá. Služba je poskytována v dohodnutém termínu (rezervovaném termínu), pro který má provozovatel vyhrazenu vždy určitou kapacitu. Zrušení smlouvy dohodou mezi provozovatelem a zákazníkem není vyloučeno.

9.4.  V případě, že zákazník odmítne absolvovat službu, či dokončit absolvování služby z důvodů na jeho straně, není provozovatel povinen ke slevě z ceny služby ani k náhradě škody vůči zákazníkovi.

9.5.  V každém jiném případě, že služba považuje za poskytnutou dnem rezervovaného termínu poskytnutí služby nebo dnem uplynutí platnosti poukazu, vždy dnem, který nastal dříve.   

9.6. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou škody v podobě jiné aktivity v hodnotě původně objednané služby. O zrušení služeb je provozovatel povinen zákazníka informovat, nejpozději při rezervaci termínu poskytnutí služby.
 2. Z důvodů porušení povinností ze strany zákazníka stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady.

10. Reklamace

10.1. Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

10.2. Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby.

10.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi provozovatelem a zákazníky rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu a popsat vady poskytnuté služby.

10.4. Provozovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace provozovatel zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma). Objednatele/zákazník je oprávněn při uplatňování práv z vadného plnění, tj. reklamaci využít vzorový Formulář pro uplatňování reklamací

10.5. V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny služby, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodů zaviněných provozovatelem, má právo na vrácení uhrazené ceny služby.

11. Mimosoudní řešení sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 567/ 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

ID datové schránky: x7cab34

 

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Osobní údaje objednatele, resp. zákazníka, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro účely vnitřních rozborů a analýz provozovatele.

12.2. V případě, kdy zákazník není objednatelem, mohou být osobní údaje zákazníka použity pouze pro účely splnění smlouvy nebo zákonných povinností provozovatele, k jakémukoliv dalšímu zpracování osobních údajů zákazníka je nutný jeho výslovný souhlas.

12.3. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.4. Veškeré materiály, obrazově zvukové záznamy a fotografie na stránkách provozovatele jsou autorskými díly, pro jejichž veškeré způsoby užití má výhradní licenci provozovatel služeb. Tyto materiály obrazově zvukové záznamy a fotografie nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu provozovatele.

12.5. Webové stránky provozovatele mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích osob; provozovatel není odpovědný za obsah webových stránek třetích osob ani za služby na nich nabízené.

12.6. V případě, že by se zákazník domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat provozovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby provozovatel odstranil nebo zajistil odstranění takto vzniklého stavu.

12.7. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Doručování

13.1. Oznámení týkající se vztahů objednatele, zákazníka a provozovatele, zejména týkající odstoupení od smlouvy, musí být činěna písemnou formou, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich dojití, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného zákazníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení zákazníkem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

13.2. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty (e – mailem), a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu objednatele či uvedenou objednatelem v objednávce, zákazníkem v rezervaci termínu, provozovateli na adresu uvedenou na webové stránce.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje provozovatele adresa pro doručování.

Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice

e-mail: zazitky@slovackyaeroklub.cz

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6. 1. 2023.


Upozornění

Na základě nařízení Komise (ES) č. 8/2008 se vyhlídkové lety provozované v souladu s povolením k provozování leteckých prací dnem 15.7.2008 ruší. Co to znamená pro zákazníka? Prakticky nic. Provozování vyhlídkových letů od 16.7.2008 spadá do kategorie obchodní letecké dopravy, která s sebou ale přináší administrativní a finanční zátěž jako u velkých leteckých společností. Vyhlídkové lety tedy budou nabízeny jen z několika málo letišť, které tyto velice náročné podmínky splňují. Z ostatních letišť, kde letečtí provozovatelé nemají toto příslušné povolení (např. letecké zájmové sdružení jako třeba aerokluby) je však i nadále možnost letů, ovšem nejedná se dle platné legislativy o vyhlídkové lety, nýbrž o lety pozorovací, seznamovací a fotolety.

 

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.2 Objednatel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), pak ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí, a to bez uvedení důvodu.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice, e-mail. zazitky@slovackyaeroklub.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice

 Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb

·        Vyhlídkový let Cessna

·        Vyhlídkový let VLA

·        Vyhlídkový let Vivat

·        Vyhlídkový let Blaník – naviják

·        Vyhlídkový let Blaník – aerovlek

·        Letcem na zkoušku

·        Vyhlídkový let historickým letadlem

·        Dárkový poukaz

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace (vyplňte tento formulář a pošlete jej  pouze v případě, že chcete  uplatnit reklamaci

 

Formulář pro reklamaci

Adresát: Slovácký aeroklub  Kunovice,  Letecká 1383, 686 04 Kunovice

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Dárkový poukaz/Poukaz k letu/služba, které jsou  reklamovány:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:


Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz