Podmínky ochrany osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) . V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlas udělujete společnosti Slovácký aeroklub Kunovice o.s., IČO: 00557587, se sídlem Letecká 1383 686 04 Kunovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod značkou L 1860/KSBR aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

Objednávka – dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu 

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Rezervace termínu poskytnutí služby a uplatnění dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu  

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum narození

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)

 

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu.
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle účelu jejich poskytnutí (formuláře do kterého je vyplňujete).

Objednávka dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu – Osobní údaje zadané při objednání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

Rezervaci poskytnutí služby (vyhlídkového letu, zážitku Letcem na zkoušku) – Osobní údaje obsažené v rezervačním formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší rezervace a fakturace s ohledem na plnění smlouvy. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně bez Vašeho výslovného souhlasu.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a na základě vašeho souhlasu. Náš oprávněný zájem se vztahuje pouze na ty soubory cookies, které potřebujeme pro fungování našich webových stránek. Jedná se o nezbytné funkční soubory cookies.

Ostatní soubory cookies můžeme zpracovávat pouze na základě uděleného souhlasu. O souhlas Vás žádáme v rámci tzv. cookies lišty, kde aktivně zaškrtáváte políčka, zda se zpracováním těchto osobních údajů souhlasíte nebo nikoliv. Osobní údaje získané prostřednictvím těchto souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Blíže naleznete informace ke cookies souborům v samostatné kapitole těchto zásad.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro povolení konkrétních souborů cookies nebo na základě oprávněného zájmu. Souhlas se zpracování údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zazitky@slovackyaeroklub.cz

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti WEDOS Internet, a. s. 

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty (jako zpracovatelé nebo správci):

 • Poskytovatel softwaru Shoptet, a.s., IČ: 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 25395,
 • Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • WEDOS Internet, a. s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), pouze však v rozsahu, který je nutný, pro splnění smlouvy. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Podrobný seznam všech subjektů, kterým předáváme vaše osobní údaje, vám rádi poskytneme na vaši žádost. S ohledem na ochranu našich obchodních partnerů a obchodních vztahů jej nezveřejňujeme.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

GDPR Vám jakožto subjektu údajů dává práva, která jste oprávněni u nás jako správce osobních údajů uplatnit.

Máte právo získat přístup k vašim osobním údajům, které realizujete tak, že nás kontaktujete jakýmkoliv zvoleným způsobem na výše uvedených kontaktních údajích a sdělíte nám, že požadujete informaci o tom, zda zpracováváme nějaké vaše osobní údaje, a pokud ano, tak jaké. My jsme povinni vám vydat potvrzení, jehož obsahem bude informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu je zpřístupňujeme, jak dlouho je zpracováváme a kdo nám je poskytl. Součástí potvrzení je i poučení o vašich právech.

Máte právo na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neaktuální. Zjistíte-li, že vaše osobní údaje nemáme aktuální nebo je zpracováváme v nepřesné podobě, prosím, kontaktujte nás a my zajistíme ověření dané situace a provedeme opravu. Po dobu, než ověříme jejich správnost, omezujeme jejich zpracování. O opravě a zrušení omezení zpracování vás budeme informovat.

Máte právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz můžete uplatnit jestliže:

 1. a) pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme,
 2. b) vznesete oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů,
 3. c) zpracování osobních údajů je v rozporu se zákonem,
 4. d) ze zákona jsme povinni osobní údaje vymazat.

Z těchto důvodů jsme povinni osobní údaje vymazat. Upozorňujeme, že právo na výmaz je omezené a nelze jej uplatnit v případě, kdy nám zákon výslovně ukládá povinnost osobní údaje zpracovat a v případě, kdy Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, na základě kterého můžeme osobní údaje pouze uložit. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit jestliže:

 1. a) si myslíte, že osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesném znění. Po dobu, než zajistíme správnost osobních údajů, musíme jejich zpracování omezit,
 2. b) jsme povinni osobní údaje vymazat z důvodu rozporu se zákonem, ale vy osobně odmítnete takový výmaz,
 3. c) je již nepotřebujeme k účelu, ke kterému jsme je získali, a měli bychom je vymazat, ale vy výslovně požadujete pouze omezení jejich zpracování z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků,
 4. d) z důvodu, že jste podali námitku proti oprávněnosti jejich zpracování. Po dobu, než námitku posoudíme, je můžeme pouze uložit.

 

Vyjma výše uvedených případů můžeme Vaše osobní údaje po uplatnění práva na omezení zpracování zpracovávat pouze s Vaším souhlasem a také z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby a také pro účely důležitého veřejného zájmu členského státu nebo Evropské unie.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely přímého marketingu.

Máte právo přenést osobní údaje k jinému správci, což znamená, že vám poskytneme zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu, typicky půjde o formát, s nímž pracuje excel. Máte právo tento soubor předat zvolenému správci. Toto právo můžete uplatnit, zpracováváme-li osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy či jedná-li se o citlivé osobní údaje zpracovávané na základě výslovného souhlasu.

Máte právo na odvolání souhlasu. Jakýkoliv udělený souhlas je vždy zásadně odvolatelný a po jeho odvolání, nemáme-li jiný relevantní důvod (např. zákonem stanovenou povinnost), nesmíme osobní údaje dále zpracovávat. Odvolání souhlasu nikdy nebude mít vliv na zpracování, které jsme provedli před tím, než jste nám odvolání souhlasu zaslali.

Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu. Stížnosti zasílejte Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, případně pro konzultace ve věci GDPR je dostupná speciálně vytvořená linka 234 665 800 a email: posta@uoou.cz.

 

 

Jak uplatníte svá práva?

Jakékoliv z níže uvedených práv můžete uplatnit u nás na výše uvedených kontaktních údajích. Doporučujeme písemnou komunikaci (poštou či emailem).

Na zpracování každé žádosti máme 1 měsíc. Tento čas můžeme v odůvodněných případech prodloužit ještě o 2 měsíce. Pokud k tomu přistoupíme, musíme vás o tom informovat.

V případě, že by vaše žádost byla zjevně neodůvodněná, jsme oprávněni vám za poskytnutí informací účtovat poplatek.

Pokud uplatníte svá práva emailem, musíte uvést, jakým způsobem vám máme odpovědět, jinak jsme povinni zaslat vám zpět pouze email.

Upozorňujeme, že jsme povinni vás ztotožnit jako osobu, která žádost podává, že se skutečně jedná o vás a vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu můžete být vyzváni k prokázání své totožnosti. Podrobnosti o způsobu ztotožnění budou uvedeny v žádosti.

Upozorňujeme, že vždy, když Vaše osobní údaje sdílíme s jakýmikoliv dalšími osobami, nejčastěji poskytovateli služeb, jsme povinni je o uplatnění níže popsaných práv informovat a v případě, že dojde k realizaci některého z níže uvedených práv, požadovat po nich stejné jednání jako činíme my sami (např. výmaz osobních údajů realizujeme jak my, tak i další osoby, kterým jsme osobní údaje poskytli).

 

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

 

Poslední aktualizace podmínek proběhla 1.1.2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz