Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Slováckého aeroklubu Kunovice, se sídlem Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČO:00557587, zapsaného v obchodním rejstříku spisová značka: L 1860 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „provozovatel“), kterými se řídí vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, a to i při zakoupení poukazu k letu prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.slovackyaeroklub.cz

Úvod

Provozovatel zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce provozovatele (dále též jen „služby“ nebo „služba“) pro zákazníka, tj. osobu, která je držitelem vystaveného poukazu k letu a/nebo je objednatelem nebo příjemcem zvolené služby. Poukaz k letu může objednatel koupit pro sebe nebo pro třetí osobu. Službu může objednatel objednat pro sebe nebo pro třetí osobu.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem je spolek Slovácký aeroklub Kunovice, se sídlem Letecká 1383, 686 04 Kunovice, IČO:00557587, zapsaný v obchodním rejstříku spisová značka: L 1860 vedené u Krajského soudu v Brně.  

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi provozovatelem a objednatelem, případně zákazníkem, ohledně zakoupení dárkového poukazu nebo poukazu k letu provozovatele    prostřednictvím internetového obchodu provozovatele. Internetový obchod je provozovatelem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.slovackyaeroklub.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Ujednání smlouvy mají přednost před ujednáním těchto obchodních podmínek. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.slovackyaeroklub.cz

1.4. Vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění)

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu pro využití služby provozovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

2.1. Provozovatel (Slovácký aeroklub Kunovice) – znamená subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své vedlejší hospodářské činnosti jako podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.

2.2. Objednatel – znamená:

 1. a) fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti;
 2. b) podnikatel – který jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.3. Zákazník – osoba, které konkrétně provozovatel má podle uzavřené smlouvy službu poskytnout a která s poskytnutím služby dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem vyjádřila souhlas. Zákazník, není-li objednatelem, vyslovuje souhlas s obsahem uzavřené smlouvy a těmito obchodními podmínkami uplatněním dárkového poukazu nebo poukazu k letu při rezervací termínu poskytnutí služby.

2.5. Uzavření smlouvy – k uzavření smlouvy dojde okamžikem potvrzení objednávky dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu, v celém jejím rozsahu provozovatelem. Potvrzením objednávky se rozumí potvrzení přijetí objednávky nebo jiný písemný, ústní či telefonický souhlas provozovatele); od tohoto okamžiku mezi provozovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami se rozumí souhlas objednatele zaslaný při objednávce dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu.

Je-li smlouva uzavřena ve prospěch osoby odlišné od objednatele, tj. zákazníka, ten se stává oprávněným až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud zákazník neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch zákazníka vyhradila (totéž platí, pokud zákazník souhlas odepřel).

2.6. Spotřebitelská smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje provozovatel a na druhé straně objednatel, který není podnikatelem.

2.7. Dárkový poukaz – jednoúčelový poukaz opravňující zákazníka k využití služby z nabídky služeb provozovatele dle výběru zákazníka.

2.8. Poukaz k letu (Boarding pass) – jednoúčelový poukaz opravňující zákazníka k využití konkrétní služby provozovatele.

Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu nebo poukazu k letu zákazník ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu. Platnost poukazu k letu lze prodloužit o 1 měsíc za poplatek ve výši 500,- Kč.  O prodloužení platnosti poukazu k letu je nutno uzavřít s provozovatelem dohodu telefonicky nebo e-mailem nejpozději v poslední den platnosti dárkového poukazu k letu.

 2.8. Nabízené služby – jsou provozovatelem specifikovány na webové stránce.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace objednatele/zákazníka provedené na webové stránce může objednatel/zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednal provádět objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo objednatel/zákazník rezervovat termíny poskytnutí služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může objednatel provádět objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo objednatel/zákazník rezervovat termíny poskytnutí služeb k též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo rezervování termínů poskytnutí služeb je objednatel/zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel/zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem/zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání dárkových poukazů a/nebo poukazů k letu nebo rezervaci termínů poskytnutí služeb jsou provozovatelem považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel/zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Objednatel/zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel/zákazník svůj uživatelský účet déle, než rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek.

4. Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

4.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku jsou dány cenovými podmínkami operátora objednatele (zejména cenami internetového připojení) a žádné další náklady na prostředky komunikace na dálku po objednateli provozovatel nepožaduje (pro předejití pochybnostem se nejedná o náklady na dopravu, či poštovní přepravu zakoupeného poukazu k letu).

4.2. Provozovatel může požadovat po objednateli úhradu ceny před převzetím dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu v případě, že si objednatel zvolí takovou možnost při volbě způsobu úhrady dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu.

4.3. Ceny nabízených služeb jsou v internetovém obchodu provozovaném provozovatelem uváděny včetně DPH, a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Ceny   uvedené v internetovém obchodě nezahrnují náklady na úhradu ceny a dodání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu, tyto se liší podle zvolené metody úhrady ceny. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranného zvýšení ceny služby (s ohledem na změny nákladů provozovatele zejména nákladů na palivo, přistávací poplatky, jejichž zvýšení provozovatel ovlivnit objektivně nemůže). Zvýšení ceny služeb musí provozovatel neprodleně oznámit zákazníkovi, nejpozději však s potvrzením rezervace termínu a místa poskytnutí služby.

4.4. Prodloužení doby platnosti dárkového poukazu i poukazu k letu na žádost zákazníka je zpoplatněno poplatkem ve výši 500,-Kč.

4.5. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí poukazu k letu, nebo uhrazení objednávky objednatelem.

4.6. Odstoupí-li objednatel, který je spotřebitelem od smlouvy, je povinen odstoupení od smlouvy oznámit spotřebiteli. Oznámení může spotřebitel učinit i vyplněním vzorového formuláře odstoupení od smlouvy. Odstoupení lze zaslat i na e-mailovou adresu provozovatele, která je uvedena na webovém rozhraní obchodu

4.7. Zákazník má právo v době od zahájení poskytování služby, tj rezervace termínu poskytnutí služby nejpozději do 1 pracovního dne přede dnem rezervovaného termínu poskytnutí služby bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Využije-li zákazník svého práva, má provozovatel právo na zaplacení poměrné části ceny služby ve výši 50% ceny služby, kterou je zákazník povinen provozovateli zaplatit.

4.8. Spotřebitel může užít dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu, tj. může se obsahem dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu seznámit, ve stejné míře, jako by si dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu kupoval v kamenné provozovně.

4.9. Spotřebitel své stížnosti může uplatnit u provozovatele na kontaktních údajích uvedených na webovém rozhraní obchodu a je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu příslušný k mimosoudnímu řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

5. Předmět smlouvy

5.1. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele dodat objednateli dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu i poskytnout službu vše specifikováno v potvrzené objednávce (tj. uzavřené smlouvě) a závazek objednatele zaplatit za dodání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu provozovateli sjednanou cenu a dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu a službu za stanovených podmínek využít.

5.2. Objednatel si může objednat dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu, z aktuální nabídky provozovatele uvedené na webové internetových stránkách provozovatele za cenu platnou v době doručení objednávky objednatele provozovateli. Zákazník při využití dárkového poukazu si může zvolit službu z aktuální nabídky provozovatele uvedené na webových stránkách provozovatele za cenu platnou v době využití dárkového poukazu.  

5.3. Zákazník s poukazem k letu je oprávněn si bez uvedení důvodu vybrat jinou službu z nabídky, která odpovídá původní ceně zakoupené služby. Změnu služby je možno provést nejpozději v okamžik rezervace, vždy pouze   v rámci doby platnosti poukazu k letu.

5.4 Objednávka a storno objednávky

5.4.1. Objednávku dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu lze učinit prostřednictvím internetových stránek provozovatele služeb.

5.4.2. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude dodání dárkového a/nebo poukazu k letu a poskytnutí služby za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených.

5.4.3. Fakturační adresou objednatele se rozumí adresa objednatele uvedená objednatelem.

5.4.4. Doručovací adresou se rozumí e – mailová adresa objednatele, pokud má být zásilka odeslána na adresu příjemce, je nutné e-mailem adresu příjemce v objednávce výslovně uvést (v adrese pro doručení s uvedením skutečnosti, že se jedná o adresu příjemce dárkového poukazu a /nebo poukazu k letu). Pokud odlišná adresa příjemce dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu nebude vyplněna, bude zásilka odeslána na adresu objednatele.

5.4.5. Ještě neexpedovanou objednávku poukazu k letu lze stornovat emailem zaslaným na zazitky@slovackyaeroklub.cz. Storno musí obsahovat číslo objednávky. Číslo objednávky je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdrží objednatel na  objednatelem uvedený  e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

5.6. Vyřízení objednávky  

5.6.1. Provozovatel doručí objednateli nebo objednatelem označenému příjemci dárkového poukazu/nebo poukazu k letu, v jehož prospěch je smlouva sjednána dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu na e-mailovou adresu označenou objednatelem v objednávkovém formuláři.

5.6.2. Za vyřízení objednávky provozovatelem a zahájením plnění služby provozovatele se rozumí potvrzení objednávky provozovatelem. Součástí potvrzení objednávky průvodní dopis (letenka) a tyto obchodní podmínky. Průvodní dopis (letenka) obsahuje další podmínky, za kterých provozovatel poskytuje služby.

6. Cena a platební podmínky

6.1. Cena služeb

6.1.1. Cena nabízených služeb je vždy uvedena na webových stránkách provozovatele. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy, je vždy uvedena jako cena konečná včetně příslušné sazby DPH. Cena služby musí být vždy uhrazena před započetím instruktážní přípravy zákazníka v místě poskytnutí služby.

6.1.2. Cena může být kupujícím uhrazena převodem z účtu, on-line platbou kartou, na základě zvláštní dohody s provozovatelem v hotovosti.

6.1.2.1. Při platbě převodem z účtu musí být platba uskutečněna se správným variabilním symbolem tak, aby ke dni realizace služby byla částka doložitelně připsána na účet provozovatele. V opačném případě může provozovatel požadovat úhradu služby na místě.

6.1.2.2. Při platbě v hotovosti může být tato provedena v českých korunách nebo v eurech, přičemž provozovatel použije pro přepočtení měny denní kurz Fio banky, a.s.

6.1.2.3. Pro vystavení daňového dokladu za správnost údajů o odběrateli odpovídá objednatel.

6.2. Cena za dopravu

Za zaslání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu elektronickou poštou 0,-Kč.

6.3. Akční slevy

6.3.1. Akční slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými provozovatelem.

6.4. Zvýšení ceny provozovatelem

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranného zvýšení ceny (s ohledem na změny nákladů provozovatele zejména nákladů na palivo, přistávací poplatky, jejichž zvýšení provozovatel ovlivnit objektivně nemůže). Zvýšení ceny služeb musí provozovatel neprodleně oznámit zákazníkovi, nejpozději však s potvrzením rezervace termínu a místa poskytnutí služby.

Zvýšení ceny je zákazník povinen zaplatit provozovateli ve lhůtě, kterou provozovatel zákazníkovi písemně elektronickou poštou (e-mailem) oznámí. Pokud jednostranné zvýšení ceny služby provozovatelem přesáhne 10% ceny objednané služby, má zákazník právo od smlouvy odstoupit nebo je oprávněn si vybrat jinou službu v nabídce, která odpovídá původní výši ceny objednané služby.

7. Plnění objednaných služeb

7.1. Doba, po kterou trvá závazek provozovatele poskytnout službu, je uvedena v dárkovému poukazu a/nebo   poukazu k letu. Je-li rezervován termín poskytnutí služby, trvá závazek provozovatele poskytnout službu do uplynutí doby rezervace (tj. do skočení provozu v den, na který bylo poskytnutí služby rezervováno).

7.2. Před uplynutím doby platnosti dárkového poukazu a/nebo   poukazu k letu, který byl vystaven provozovatelem, bude na žádost objednatele či příjemce služby prodloužena platnost poukazu k letu o 1 měsíce za cenu 500,- Kč.  O prodloužení platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu je nutno uzavřít s provozovatelem dohodu telefonicky nebo elektronickou poštou (e-mailem) nejpozději v poslední den platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu. U poukazů dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu, jehož platnost byla prodloužena, provozovatel služby poskytne za cenu době realizace, tj. v době kdy bude zákazníkovi služba poskytnuta.   Zákazník je povinen uhradit rozdíl mezi cenou poukazu k letu v době jeho vydání objednateli a cenou poukazu k letu v době realizace, tj. v době kdy bude zákazníkovi služba poskytnuta, a to před poskytnutím služby.

7.3. Pro vyloučení pochybností provozovatel výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem či zákazníkem není povinnost provozovatele vyměnit dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu za protihodnotu ve formě peněz.

7.4. Zákazník může požádat o změnu druhu objednané služby za jinou službu z nabídky provozovatele.  Žádost o změnu druhu objednané služby může zákazník uplatnit nejpozději při rezervaci termínu poskytnutí služby.    Druh objednané služby je změněn až poté, kdy změnu druhu objednané služby  potvrdí provozovatel.

7.5. Rezervace

7.5.1. Rezervace termínu využití konkrétní služby musí být sjednána s provozovatelem dostatečným předstihem, tj. nejméně 7 dnů před samotným poskytnutím služby, případně ve lhůtě delší, pokud je tak stanoveno v popisu služby (na webových stránkách nebo v letence). Rezervace může být učiněna vždy pouze zákazníkem, tj, držitelem dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu až poté, co byla uhrazena cena poskytovaných služeb. Je-li však rezervace sjednána před uplynutím 7dnů ode dne učinění objednávky, má se za to, že rezervací konkrétního dne uděluje zákazník souhlas s poskytnutím služby i před uplynutím zákonné doby pro odstoupení od smlouvy a současně zákazník právo odstoupit od smlouvy po započetí s plněním služby nemá. Provozovatel má právo odmítnout rezervaci pouze v případě, že je požadovaný termín plně obsazen nebo v případě, že nebude možno službu uskutečnit z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, či technických důvodů přerušení provozu na straně letiště. Rezervace je závazná.

7.5.2. Rezervace se provádí telefonicky na kontaktním telefonu uvedeném na webové stránce. 

7.5.3. Zákazník je oprávněn v době trvání platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu nebo trvání uskutečněné rezervace služby zrušit rezervaci nebo změnit termín rezervace služby bezplatně nejpozději 1 pracovní den před sjednaným termínem poskytnutí.

7.5.4. Pokud je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě (anebo se zákazník vůbec nedostaví) bez zvlášť závažných důvodů na jeho straně, je zákazník oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti poukazu k letu, je však povinen uhradit náklady vynaložené provozovatelem v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.

7.5.5. Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, když toto má vliv na poskytnutí služby, technických důvodů nezaviněných provozovatelem), má zákazník nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu k letu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu k letu, tak nejbližší možný termín, bez jakýchkoli doplatků cenových rozdílů, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

7.5.6. Pro vyloučení pochybností provozovatel výslovně prohlašuje, že s plněním smlouvy o poskytnutí služby    vůči zákazníkovi započíná vždy nejpozději po potvrzení rezervace.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby.  Informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně), jsou uvedeny v informacích v průvodním dopisu, který je součástí potvrzení objednávky. Zákazník využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

8.2. Zákazník je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

8.3. Zákazník, je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s dárkovým poukazem a/nebo příslušným poukazem k letu, letenkou a všemi potřebnými doklady osvědčujícími způsobilost zákazníka k přijetí provozovatelem poskytované služby. Pokud zákazník nepředloží bez zvlášť závažných důvodů na jeho straně před poskytnutím služby dárkový poukaz a/nebo poukaz k letu, letenku a/nebo doklady osvědčující způsobilost zákazníka k přijetí provozovatelem poskytované služby, a nebude-li možno držení dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu a/nebo způsobilost zákazníka k přijetí provozovatelem poskytované služby ověřit ze strany provozovatele, má provozovatel právo na úhradu ceny služby na místě před poskytnutím služby nelze-li ověřit, že zákazník je  držitelem dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu a odmítnout poskytnutí služby nelze-li ověřit způsobilost zákazníka k přijetí provozovatelem poskytované služby. Odmítne-li zákazník cenu služby na místě před poskytnutím služby uhradit, má provozovatel právo poskytnutí služby odmítnout.  

8.4. Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je zákazníkem osoba mladší 15 let a/nebo osoba, jejíž zdravotní stav doprovod vyžaduje. Objednatel je povinen zajistit souhlas zákonného zástupce zákazníka osoby mladší 18 let, je-li bez doprovodu svého zákonného zástupce.

8.5. Provozovatel se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí zákazníka a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

8.6. Zákazník odpovídá za škody, které způsobí provozovateli z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby včetně základního poučení učiněného prostřednictvím internetových stránek provozovatele.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zákazník neprokáže, že splňuje provozovatelem zveřejněné nebo v letence sdělené podmínky pro poskytnutí služby. Provozovateli vzniká nárok na náhradu provozovatelem vynaložených nákladů ve výši 50 % z ceny vybrané služby, za přistavení letadla nebo objednaného místa pro zákazníka v letadle a cena nákladů vynaložených na organizaci. V takovém případě má zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny ponížené o částku provozovatelem vynaložených nákladů.

9.2. Objednatel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu, avšak před dnem rezervace termínu, a to bez uvedení důvodu. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat provozovateli nejpozději 14 den ode dne uzavření smlouvy. Provozovatel vrátí objednateli zaplacenou cenu plnění stejným způsobem, jakým mu byla objednatelem zaplacena. Náklady vrácení peněz jdou k tíži objednatele. Odstoupení od smlouvy lze oznámit prostřednictvím vyplnění vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy zveřejněného provozovatelem.

9.3. Zákazník má právo v době trvání platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu (nikoli však v době prodloužení platnosti dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu) a současně přede dnem rezervace termínu poskytnutí služby bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Využije-li zákazník svého práva, má provozovatel právo na zaplacení poměrné části ceny služby ve výši 50% ceny vybrané služby. 

9.4. Provozovatel vrátí částku poníženou o poměrnou část ceny služby na číslo účtu zaslané zákazníkem. Oznámení o využití práva odstoupit od smlouvy se zaplacením poměrné části ceny služby být zasláno písemně (mailem). V oznámení o odstoupení od smlouvy se zaplacením poměrné části ceny služby musí být uvedeno číslo/kód poukazu k letu, číslo účtu, jméno zákazníka a telefonní kontakt.

9.5. V případě, že zákazník odmítne absolvovat službu, či dokončit absolvování služby z důvodů na jeho straně, není provozovatel povinen ke slevě z ceny služby ani k náhradě škody vůči zákazníkovi.

9.6.  V každém jiném případě, že služba považuje za poskytnutou dnem rezervovaného termínu poskytnutí služby nebo dnem uplynutí platnosti poukazu, vždy dnem, který nastal dříve.   

9.7. Provozovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 1. V případě zrušení služeb poskytovaných externími dodavateli; s plnou nepeněžitou náhradou škody v podobě jiné aktivity v hodnotě původně objednané služby. O zrušení služeb je provozovatel povinen zákazníka informovat, nejpozději při rezervaci termínu poskytnutí služby.
 2. Z důvodů porušení povinností ze strany zákazníka stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady.

10. Reklamace

10.1. Provozovatel je povinen zákazníkovi zajistit poskytnutí služeb v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.

10.2. Nesplní-li provozovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnuté služby u provozovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby.

10.3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi provozovatelem a zákazníky rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu a popsat vady poskytnuté služby.

10.4. Provozovatel reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace provozovatel zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

10.5. V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny služby, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodů zaviněných provozovatelem, má právo na vrácení uhrazené ceny služby.

11. Mimosoudní řešení sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 567/ 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

ID datové schránky: x7cab34

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Osobní údaje objednatele, resp. zákazníka, potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. zákazník projevuje spolu se souhlasem s těmito obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro účely vnitřních rozborů a analýz provozovatele.

12.2. V případě, kdy zákazník není objednatelem, mohou být osobní údaje zákazníka použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování osobních údajů zákazníka je nutný jeho výslovný souhlas.

12.3. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.4. Veškeré materiály, obrazově zvukové záznamy a fotografie na stránkách provozovatele jsou autorskými díly, pro jejichž veškeré způsoby užití má výhradní licenci provozovatel služeb. Tyto materiály obrazově zvukové záznamy a fotografie nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu provozovatele.

12.5. Webové stránky provozovatele mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích osob; provozovatel není odpovědný za obsah webových stránek třetích osob ani za služby na nich nabízené.

12.6. V případě, že by se zákazník domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat provozovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby provozovatel odstranil nebo zajistil odstranění takto vzniklého stavu.

12.7. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Doručování

13.1. Oznámení týkající se vztahů objednatele, zákazníka a provozovatele, zejména týkající odstoupení od smlouvy, musí být činěna písemnou formou, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručená a účinná okamžikem jejich dojití, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného zákazníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení zákazníkem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

13.2. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty (e – mailem), a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu objednatele či uvedenou objednatelem v objednávce, zákazníkem v rezervaci termínu, provozovateli na adresu uvedenou na webové stránce.

 14. Závěrečná ustanovení

14.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje provozovatele adresa pro doručování.

Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice

e-mail: zazitky@slovackyaeroklub.cz

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2022.


Upozornění

Na základě nařízení Komise (ES) č. 8/2008 se vyhlídkové lety provozované v souladu s povolením k provozování leteckých prací dnem 15.7.2008 ruší. Co to znamená pro zákazníka? Prakticky nic. Provozování vyhlídkových letů od 16.7.2008 spadá do kategorie obchodní letecké dopravy, která s sebou ale přináší administrativní a finanční zátěž jako u velkých leteckých společností. Vyhlídkové lety tedy budou nabízeny jen z několika málo letišť, které tyto velice náročné podmínky splňují. Z ostatních letišť, kde letečtí provozovatelé nemají toto příslušné povolení (např. letecké zájmové sdružení jako třeba aerokluby) je však i nadále možnost letů, ovšem nejedná se dle platné legislativy o vyhlídkové lety, nýbrž o lety pozorovací, seznamovací a fotolety.

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.2 Objednatel, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), pak ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí, a to bez uvedení důvodu.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice, e-mail. zazitky@slovackyaeroklub.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě, jak je ujednáno ve smlouvě.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Slovácký aeroklub Kunovice, Letecká 1383, 686 04 Kunovice

 Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o poskytnutí těchto služeb

·        Vyhlídkový let Cessna

·        Vyhlídkový let VLA

·        Vyhlídkový let Vivat

·        Vyhlídkový let Blaník – naviják

·        Vyhlídkový let Blaník – aerovlek

·        Letcem na zkoušku

·        Vyhlídkový let historickým letadlem

·        Dárkový poukaz

 

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

 Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Zásady používání souborů cookies

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Tato stránka používá různé typy cookies.

Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

 

Jaké existují druhy Cookies?

Všeobecně lze soubory cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatováni si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Druhý typ souborů cookies se ukládá na delší dobu (např. několik týdnů až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. Neumožňují vás však identifikovat jako konkrétní osobu. Dlouhodobé cookies soubory nám umožňují lépe personalizovat naše stránky a nabídnout vám pro vás relevantní obsah nebo reklamu. Sbíraná data jsou zcela anonymní a nemůžeme je spojovat s jakýmikoliv jinými daty.

 

Za jakým účelem soubory Cookies využíváme?

Funkční cookies – Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Analytické cookies  – Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat webové stránky.

Preferenční cookies  Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

 

Jak Cookies deaktivovat nebo vymazat?

Pokud nechcete soubory cookies využívat nebo smazat jejich obsah, který webové stránky o vašich návštěvách na různých webových stránkách a portálech uložily, můžete využít návody pro jednotlivé nejčastěji využívané prohlížeče níže:


Podmínky ochrany osobních údajů

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) . V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Kdo je správcem vašich údajů?

Souhlas udělujete společnosti Slovácký aeroklub Kunovice o.s., IČO: 00557587, se sídlem Letecká 1383 686 04 Kunovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod značkou L 1860/KSBR aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

Objednávka – dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu 

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Rezervace termínu poskytnutí služby a uplatnění dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu  

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Datum narození

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)

 

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu.
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle účelu jejich poskytnutí (formuláře do kterého je vyplňujete).

Objednávka dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu – Osobní údaje zadané při objednání dárkového poukazu a/nebo poukazu k letu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

Rezervaci poskytnutí služby (vyhlídkového letu, zážitku Letcem na zkoušku) – Osobní údaje obsažené v rezervačním formuláři spravujeme pouze za účelem vyřízení vaší rezervace a fakturace s ohledem na plnění smlouvy. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně bez Vašeho výslovného souhlasu.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a na základě vašeho souhlasu. Náš oprávněný zájem se vztahuje pouze na ty soubory cookies, které potřebujeme pro fungování našich webových stránek. Jedná se o nezbytné funkční soubory cookies.

Ostatní soubory cookies můžeme zpracovávat pouze na základě uděleného souhlasu. O souhlas Vás žádáme v rámci tzv. cookies lišty, kde aktivně zaškrtáváte políčka, zda se zpracováním těchto osobních údajů souhlasíte nebo nikoliv. Osobní údaje získané prostřednictvím těchto souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Blíže naleznete informace ke cookies souborům v samostatné kapitole těchto zásad.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro povolení konkrétních souborů cookies nebo na základě oprávněného zájmu. Souhlas se zpracování údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zazitky@slovackyaeroklub.cz

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas, nebo kde tento účel definuje zákon. Dále naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost odcizení osobních údajů během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.) Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti WEDOS Internet, a. s. 

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty (jako zpracovatelé nebo správci):

 • Poskytovatel softwaru Shoptet, a.s., IČ: 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 25395,
 • Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • WEDOS Internet, a. s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), pouze však v rozsahu, který je nutný, pro splnění smlouvy. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Podrobný seznam všech subjektů, kterým předáváme vaše osobní údaje, vám rádi poskytneme na vaši žádost. S ohledem na ochranu našich obchodních partnerů a obchodních vztahů jej nezveřejňujeme.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

GDPR Vám jakožto subjektu údajů dává práva, která jste oprávněni u nás jako správce osobních údajů uplatnit.

Máte právo získat přístup k vašim osobním údajům, které realizujete tak, že nás kontaktujete jakýmkoliv zvoleným způsobem na výše uvedených kontaktních údajích a sdělíte nám, že požadujete informaci o tom, zda zpracováváme nějaké vaše osobní údaje, a pokud ano, tak jaké. My jsme povinni vám vydat potvrzení, jehož obsahem bude informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu je zpřístupňujeme, jak dlouho je zpracováváme a kdo nám je poskytl. Součástí potvrzení je i poučení o vašich právech.

Máte právo na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné nebo neaktuální. Zjistíte-li, že vaše osobní údaje nemáme aktuální nebo je zpracováváme v nepřesné podobě, prosím, kontaktujte nás a my zajistíme ověření dané situace a provedeme opravu. Po dobu, než ověříme jejich správnost, omezujeme jejich zpracování. O opravě a zrušení omezení zpracování vás budeme informovat.

Máte právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz můžete uplatnit jestliže:

 1. a) pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme,
 2. b) vznesete oprávněné námitky proti zpracování osobních údajů,
 3. c) zpracování osobních údajů je v rozporu se zákonem,
 4. d) ze zákona jsme povinni osobní údaje vymazat.

Z těchto důvodů jsme povinni osobní údaje vymazat. Upozorňujeme, že právo na výmaz je omezené a nelze jej uplatnit v případě, kdy nám zákon výslovně ukládá povinnost osobní údaje zpracovat a v případě, kdy Vaše osobní údaje byly zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, na základě kterého můžeme osobní údaje pouze uložit. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit jestliže:

 1. a) si myslíte, že osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesném znění. Po dobu, než zajistíme správnost osobních údajů, musíme jejich zpracování omezit,
 2. b) jsme povinni osobní údaje vymazat z důvodu rozporu se zákonem, ale vy osobně odmítnete takový výmaz,
 3. c) je již nepotřebujeme k účelu, ke kterému jsme je získali, a měli bychom je vymazat, ale vy výslovně požadujete pouze omezení jejich zpracování z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků,
 4. d) z důvodu, že jste podali námitku proti oprávněnosti jejich zpracování. Po dobu, než námitku posoudíme, je můžeme pouze uložit.

 

Vyjma výše uvedených případů můžeme Vaše osobní údaje po uplatnění práva na omezení zpracování zpracovávat pouze s Vaším souhlasem a také z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby a také pro účely důležitého veřejného zájmu členského státu nebo Evropské unie.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v případě, že osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu nebo pro účely přímého marketingu.

Máte právo přenést osobní údaje k jinému správci, což znamená, že vám poskytneme zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu, typicky půjde o formát, s nímž pracuje excel. Máte právo tento soubor předat zvolenému správci. Toto právo můžete uplatnit, zpracováváme-li osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy či jedná-li se o citlivé osobní údaje zpracovávané na základě výslovného souhlasu.

Máte právo na odvolání souhlasu. Jakýkoliv udělený souhlas je vždy zásadně odvolatelný a po jeho odvolání, nemáme-li jiný relevantní důvod (např. zákonem stanovenou povinnost), nesmíme osobní údaje dále zpracovávat. Odvolání souhlasu nikdy nebude mít vliv na zpracování, které jsme provedli před tím, než jste nám odvolání souhlasu zaslali.

Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu. Stížnosti zasílejte Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, případně pro konzultace ve věci GDPR je dostupná speciálně vytvořená linka 234 665 800 a email: posta@uoou.cz.

 

 

Jak uplatníte svá práva?

Jakékoliv z níže uvedených práv můžete uplatnit u nás na výše uvedených kontaktních údajích. Doporučujeme písemnou komunikaci (poštou či emailem).

Na zpracování každé žádosti máme 1 měsíc. Tento čas můžeme v odůvodněných případech prodloužit ještě o 2 měsíce. Pokud k tomu přistoupíme, musíme vás o tom informovat.

V případě, že by vaše žádost byla zjevně neodůvodněná, jsme oprávněni vám za poskytnutí informací účtovat poplatek.

Pokud uplatníte svá práva emailem, musíte uvést, jakým způsobem vám máme odpovědět, jinak jsme povinni zaslat vám zpět pouze email.

Upozorňujeme, že jsme povinni vás ztotožnit jako osobu, která žádost podává, že se skutečně jedná o vás a vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu můžete být vyzváni k prokázání své totožnosti. Podrobnosti o způsobu ztotožnění budou uvedeny v žádosti.

Upozorňujeme, že vždy, když Vaše osobní údaje sdílíme s jakýmikoliv dalšími osobami, nejčastěji poskytovateli služeb, jsme povinni je o uplatnění níže popsaných práv informovat a v případě, že dojde k realizaci některého z níže uvedených práv, požadovat po nich stejné jednání jako činíme my sami (např. výmaz osobních údajů realizujeme jak my, tak i další osoby, kterým jsme osobní údaje poskytli).

 

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

 

Poslední aktualizace podmínek proběhla 1.1.2022

Elektronická evidence tržeb

Na náš eshop se vztahuje elektronická evidence tržeb při platbě platební kartou online, při platbě platební kartou (na naší prodejně) a při platbě v hotovosti na naší prodejně.
 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka může být zaslána elektronicky (emailem).